Popularność nazwiska

Można zadać sobie pytanie : czy nazwisko Mikrut jest popularne wogóle, a szczególnie w Polsce? Na pewno na to zapytanie trzeba odpowiedzieć: że nie. Są bowiem w Polsce bardziej popularne nazwiska.
Zastanawiać się też można: w jaki sposób zbadać popularność naszego nazwiska w Polsce. Najprostszym dostępnym sposobem wydawało się być wykorzystanie do tego celu książek telefonicznych i na podstawie abonentów z nazwiskiem Mikrut wyliczyć przybliżoną ich ilość w Polsce. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wyliczenia te mogą nie być całkowicie zgodne z rzeczywistością, a jedynie pewnym szacunkiem.
Wyliczeń tych dokonaliśmy w oparciu o dane statystyczne z 1998 r. biorąc pod uwagę liczbę abonentów telefonii stacjonarnej w Polsce w stosunku do ogólnej liczby ludności RP oraz liczby abonentów o nazwisku Mikrut. W wyniku powyższego obliczono, że liczba osób w Polsce o nazwisku Mikrut może wynosic w przybliżeniu : 1999.
Wynotowaliśmy abonentów o nazwisku Mikrut ze wszystkich 49 (stary układ) województw naszego kraju i uzyskaliśmy wiele ciekawych danych. Telekomunikacja dysponowała książkami z reguły z roku 1998r. w układzie 49 województw.

Oto efekt w/w badań:
– w książkach telefonicznych pojawiło się nazwisko Mikrut 382 razy
– nie we wszystkich województwach
– nazwisko Mikrut jest w 32 województwach, w 17 – go nie ma
– te 382 razy pojawiło się nazwisko w 139 miejscowościach Polski

– Ilość abonentów telefonicznych kształtuje się różnie w poszczególnych województwach :

Najwięcej razy było wymieniane nazwisko Mikrut w książce telefonicznej :
woj. tarnowskiego – 118 razy,
następnie :
rzeszowskiego – 47 razy
katowickiego – 39 razy
krakowskiego – 32 razy
krośnieńskiego – 22 razy

Rozpatrując szczegółowo województwo tarnowskie, gdzie najwięcej razy wystąpiło nazwisko Mikrut stwierdza się, że :
– najwięcej razy (27) pojawiło się w samym Tarnowie
następnie :
– w Żurowej koło Jasła – 19 razy
– Jodłowej – 12 razy
– Dębicy – 10 razy.
O ile nie dziwi fakt, że najwięcej razy pojawiło się nazwisko Mikrut w Tarnowie, gdyż jak na ponad 120 tys. miasto nie jest to duży udział procentowy, to zastanawiający, godny odnotowania jest fakt, że w niedużej miejscowości Żurowa na 68 wszystkich abonentów – 19 jest o nazwisku Mikrut. Procent imponujący. Przypadek! Czyżby rodzina Mikrutów wzięła początek właśnie w miejscowości Żurowa? Tak duża liczba abonentów pozwala sądzić, że musi być w tej wiosce bardzo dużo mieszkańców o naszym nazwisku.

Faktem jest, że najwięcej abonentów o nazwisku Mikrut występuje w województwach Południowo-Wschodniej Polski (a szczególnie w rejonie Jasła) co może w pewnym sensie dowodzić, że nasze nazwisko wywodzi się z tego rejonu. Co ciekawe. Otóż w woj. warszawskim nazwisko Mikrut pojawiło się tylko 3 razy i to tylko w samej stolicy. Jak na prawie 2 milionową aglomerację to bardzo mało.
Można również było wykorzystać „telefoniczne” materiały do zbadania popularności imion wśród Mikrutów. Przy naszym nazwisku wystąpiło ogółem 121 imion. Okazało się, że najbardziej popularnym jest Stanisław (23 razy) i dalej wśród męskich imion : Jan (18 razy), Kazimierz (13), Józef (12), a żeńskich : Maria (12 razy), Krystyna (10) i Barbara (6).
Wśród występujących w/w ilości ogółem 121 imion: 64 to imiona męskie, a 57 żeńskie.

Kilka lat później weszliśmy w posiadanie danych z publikacji Prof. Kazimierza Rymuta pt. „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych”. Opracowanie to także zawiera informacje odnośnie występowania nazwiska w poszczególnych województwach. Dane te zostały zaczerpnięte z systemu PESEL. Niestety są z początku lat 90-tych XX wieku.
Biorąc jednak pod uwagę przyrost naturalny na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, dane o ilości Mikrutów w Polsce mogą nie odbiegać dużo od stanu faktycznego.

Wg. w/w publikacji na początku lat 90-tych było w Polsce 2085 Mikrutów. W/w ilość zamieszkuje w 38 województwach, w pozostałych 11 jest ich brak

Najwięcej Mikrutów mieszka :
w tarnowskim – 871
następnie :
katowickim – 203
rzeszowskim – 174
krakowskim – 142

Porównując niektóre dane z książek telefonicznych i publikacji Prof. Kazimierza Rymuta można zauważyć dużą zbieżność.
Otóż w 11 województwach (na 17 wg książek telefonicznych i 11 wg publikacji) jest zbieżność gdzie nie wystąpiło nazwisko Mikrut.
Również jest duża zbieżność w zakresie województw, gdzie wystąpiło nazwisko Mikrut.
Pierwsze cztery województwa z największą liczbą Mikrutów wg. książek telefonicznych to : tarnowskie, rzeszowskie, katowickie, krakowskie, a wg. publikacji : tarnowskie, katowickie, rzeszowskie, krakowskie.
Dane te dowodzą, że z tej części Polski prawdopodobnie pochodzi nazwisko Mikrut, a szczegółowiej z woj. tarnowskiego (największa ilość).
Na tle tych danych można sobie zadać pytanie : skąd wzięli się Mikrutowie w odległych od Polski Południowej województwach np. gdańskim (39), pilskim (34), szczecińskim (33) czy wrocławskim (66)?